ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN VISION ON ART

1. Algemeen Onderhavige verkoopsvoorwaarden maken integraal deel uit van de overeenkomsten met de koper. Deze versie vervangt alle voorgaande.  Onder koper wordt verstaan iedere persoon of onderneming die een overeenkomst met de verkoper heeft gemaakt voor de levering van diensten of goederen.  Er kan alleen schriftelijk van worden afgeweken.  Zij zijn van toepassing en primeren op de algemene voorwaarden van de koper.  Het ondertekenen van een contract, bestelbon, leveringsbon of aanvaarden van een factuur impliceert automatisch het aanvaarden van onderhavige verkoopsvoorwaarden.  Telkens wanneer in onderhavige voorwaarden sprake is van “de  verkoper” wordt zowel  b.v.b.a. VISION ON ART bedoeld als b.v.b.a. VISION ON ART handelend onder de benaming GALERIE LUDWIG TROSSAERT.

2. Algemene en bijzondere voorwaarden

De  verkoper is uitsluitend gebonden door overeenkomsten die door haar schriftelijk bevestigd werden.  De koper aanvaardt de goederen te kopen in de staat waarin zij zich bevinden.  De beschrijving van de goederen is informatief.  De verkoper heeft al het mogelijke gedaan om een eventuele beschrijving zo juist mogelijk te formuleren, maar een eventuele afwijking kan nooit voorwerp zijn van de ontbinding van een overeenkomst. Enige uitzondering hierop is de authenticiteit van de kunstenaar (zie hoofdstuk “waarborg”). De goederen worden vervoerd op kosten en op risico van de koper, tenzij anders bepaald. Deze kosten worden vastgelegd in 2bis. Indien de transactie waarop deze algemene verkoopsvoorwaarden betrekking hebben voorwerp uitmaakt van een verkoop via consignatie, zijn eveneens de bijzondere voorwaarden bij verkoop via consignatie van toepassing.  Deze Algemene voorwaarden vervangen automatisch de Algemene Voorwaarden die eventueel op een vroegere datum zouden zijn ondertekend.

2.bis De vervoerkosten aan de koper van de kunstwerken worden als volgt berekend :  de aantoonbare kosten die rechtstreeks verband houden met het vervoer en de levering van de aangekochte werken, (zoals o.a. brandstofkosten, huurauto of vrachtwagen, materiaal- en verzekeringskosten, kosten voor maaltijden en overnachtingen, enz…), vermeerderd met 15%,  worden afzonderlijk gefactureerd aan diegene die het kunstwerk heeft aangekocht.  Deze kosten worden vermeerderd met een uurloon van € 45 per aangevangen uur.   Dit uurloon wordt berekend op basis van de “snelste route” tussen de verkoper en de eindbestemming op basis van de routeberekening van Google Maps, welke de effectieve leveringstijd ook moge zijn.  Indien vervoerkosten dienen berekend te worden aan de kunstenaar op basis van een consignatieovereenkomst worden die op dezelfde wijze berekend.

3. Klachten betreffende levering en factuur

Klachten betreffende de levering der goederen worden niet aanvaard, indien deze de verkoper niet aangetekend toekomen binnen de 8 kalenderdagen na de gedane levering.  Het protest tegen de factuur dient eveneens aangetekend toe te komen binnen de 8 kalenderdagen na ontvangst ervan, met vermelding van de datum en het nummer van de factuur.  Een factuur waartegen binnen de 8 kalenderdagen geen protest werd aangetekend wordt automatisch beschouwd als aanvaard.

4 Afhalen of leveren der goederen

Wanneer geen expliciete leveringsovereenkomst werd opgesteld dienen de goederen door de koper te worden afgehaald, op zijn risico, ten laatste op de laatste dag van de tentoonstelling.  De goederen worden op risico van de koper bewaard in afwachting van afhaling of levering.  Voor goederen die niet werden afgehaald binnen de 30 dagen na bestelling zal een bewaringskost worden aangerekend a rato van 15 euro per begonnen week en per werk.  Dezelfde kosten zullen worden aangerekend aan de kunstenaar voor de niet verkochte werken die hij niet heeft afgehaald binnen de 8 dagen volgend op het einde van zijn contractuele tentoonstelling.  De verkoper heeft het recht, goederen die deel uitmaken van een tijdelijke tentoonstelling pas voor levering vrij te geven op het einde van deze tentoonstelling. In dit laatste geval worden de goederen tot op het einde van de tentoonstelling bewaard op risico van de verkoper.  Indien levering door de verkoper werd afgesproken, worden de werken op het overeengekomen adres geleverd, zonder verdere installatie of ophanging door de verkoper  De staat van de goederen dient onmiddellijk bij ontvangst of afhaling te worden onderzocht.  Latere klachten zijn niet meer geldig.

5 Betaling van de factuur

Tenzij anders schriftelijk bepaald, is elke factuur, zonder korting, betaalbaar op de zetel van de onderneming, uiterlijk op de vervaldatum vermeld op de factuur, zelfs bij betwisting.  Bij het niet voldoen van één factuur op zijn vervaldag, worden onmiddellijk al de andere ons door de koper verschuldigde maar nog niet vervallen facturen, eisbaar.  Bij niet-betaling van de factuur binnen de gestelde termijn is vanaf de vervaldag van rechtswege en zonder voorafgaande  ingebrekestelling, een verwijlrente verschuldigd ten belopen van 10% per jaar op het totale factuurbedrag.  Eveneens van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling is een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd ten belopen van 15 % van het factuurbedrag, met een minimum van 40 EUR.  Alle kosten voor incasso, zoals aangerekende kosten van een incassobureau, deurwaarder of advocaat, of inningkosten voor wissels of cheques, komen eveneens ten laste van de koper, voor het gedeelte dat groter is dan de aangerekende forfaitaire schadevergoeding.Voor zover een aflossingsplan werd opgesteld en toegestaan is bij gebrek aan betaling op de aflossingsdatum het volledige openstaande bedrag van de factuur onmiddellijk opeisbaar.

6 Opschorting en ontbinding van de overeenkomst(en)

Indien de koper betreffende huidige overeenkomst of enige andere overeenkomst, zijn verbintenissen geheel of gedeeltelijk niet uitvoert of niet zal kunnen uitvoeren, heeft de verkoper het recht de uitvoering van al haar eigen verbintenissen zonder ingebrekestelling op te schorten.  De verkoper behoudt zich tevens uitdrukkelijk het recht voor om dan ook huidige en alle andere overeenkomsten met de koper als zijnde van rechtswege definitief en onherroepelijk als ontbonden te beschouwen, mits zij hiertoe per aangetekend schrijven of gerechtsdeurwaarderexploot uiting heeft gegeven van haar uitdrukkelijke wil, waarna zij van rechtswege en zonder verdere ingebrekestelling  op dat ogenblik reeds verkochte,  geleverde of nog aanwezige goederen van huidige of enige andere verkoop, zal kunnen terug eisen.  Alle lopende contracten waarin nog geen of slechts gedeeltelijke levering plaatsvond, kunnen eveneens van rechtswege en zonder verdere ingebrekestelling als definitief en onherroepelijk ontbonden worden verklaard.  Indien geen teruggave in natura mogelijk is van een deel of het gehele, zal de gefactureerde prijs ervan verschuldigd zijn, van rechtswege te verhogen met een rente gelijk aan 10% vanaf de factuurdatum, of leveringsdatum indien nog geen factuur werd opgesteld.  Bij ontbinding van de overeenkomsten,gerechtelijk of buitengerechtelijk, is de koper steeds een minimum schadevergoeding verschuldigd van 10% van de waarde der ontbonden overeenkomst(en) (of, indien dit hoger ligt, gelijk aan het/de betaalde voorschot(ten)), onverminderd het recht voor de verkoper de werkelijke kosten hiervan te vorderen.  De verkoper is gerechtigd het betaalde voorschot in te houden.  De koper heeft dezelfde rechten indien de verkoper zijn verbintenissen geheel of gedeeltelijk niet uitvoert.

7 Eigendomsvoorbehoud

Tussen partijen wordt uitdrukkelijk overeengekomen dat de koper eerst eigenaar wordt van de goederen als alle facturen en rekeningen, zowel in hoofdsom, in rente als in kosten betaald zijn.  Dat de goederen door de koper reeds werden afgehaald maakt hierop geen uitzondering. Deze clausule van eigendomsvoorbehoud behoudt zijn volle werking bij samenloop van schuldeisers, zo ondermeer bij faillissement, gerechtelijk akkoord, liquidatie of beslag.

8 Waarborg

De verkoper heeft al het mogelijke gedaan om de authenticiteit van het kunstwerk en zijn kunstenaar te verifiëren.  Voor deze werken die zij zelf aan een expertise heeft onderworpen, of laten onderwerpen, zal zij zelf een certificaat onder eigen naam, en ondertekend, uitschrijven.  Voor de werken waarvoor de verkoper zelf een certificaat heeft uitgeschreven waarborgt zij de echtheid en verbindt er zich toe, de koper, zonder verantwoording van zijnentwege, de volledige betaalde som van het kunstwerk terug te betalen, voor zover deze een schriftelijk verslag van een erkend expert kan voorleggen dat de authenticiteit van de kunstenaar, zoals opgegeven door de verkoper, in twijfel zou trekken. Dit verslag dient aangetekend te worden opgestuurd aan de verkoper binnen de 60 kalenderdagen na aankoop van het gecontesteerde kunstwerk. Voor de kunstwerken waarbij derden het certificaat hebben afgeleverd, zijn deze derden, en enkel zij, verantwoordelijk voor de echtheid en kan de koper bij de verkoper geen terugname of vergoeding eisen. 

9 Bevoegde rechtbanken.

Enkel de rechtbanken van Antwerpen of Oost-Vlaanderen zijn bevoegd.

CONDITIONS GENERALES DE VENTE DE VISION ON ART S.P.R.L.​

1. Les Conditions de Vente Générales présentes font intégralement partie des conventions conclues avec l’acheteur. Cette version remplace toutes les précédentes. Par acheteur son entend chaque personne ou entreprise qui a conclu un accord avec le vendeur pour la livraison de biens et la prestation de services. Il peut seulement être dérogé à cela par écrit. Elles sont d’application et priment sur les conditions générales de l’acheteur.  La signature d’un contrat, bon de commande, de bon de livraison ou l’acceptation d’une facture implique automatiquement l’acceptation des conditions de vente présentes. Chaque fois qu’il y a question dans ces conditions du “ vendeur” on désigne aussi bien la s.p.r.l.  VISION ON ART que la   s.p.r.l. VISION ON ART agissant sous la dénomination GALERIE LUDWIG TROSSAERT

2. Conditions générales et particulières

Le vendeur est seulement lié par les contrats pour lesquels il a marqué son accord par écrit. L’acheteur accepte d’acheter les biens dans l’état où ils se trouvent. La description des biens a un caractère informatif. Le vendeur a fait tout ce qui était en son pouvoir pour décrire éventuellement les biens, le mieux possible, mais une possible différence ne peut jamais justifier la résiliation d’un contrat. La seule exception faite à ce sujet concerne l’authenticité de l’artiste (voir chapitre “garantie”). Les biens sont transportés aux frais et risques de l’acheteur sauf stipulation contraire. Les frais sont fixés dans la section 2bis. Si la transaction à laquelle les conditions générales de vente se rapportent fait l’objet d’une vente en consignation, les conditions particulières d’une vente en consignation sont également d’application. Ces conditions générales remplacent automatiquement les Conditions Générales qui auraient éventuellement été signées à une date antérieure.

2 bis          Les frais de transport qui incombent à l’acheteur des œuvres d’art sont calculés comme suit : les frais encourus de manière démontrable découlent directement du transport et de la livraison des œuvres achetées (tels que e. a. les coûts de carburant, la voiture de location ou le camion, le matériel et les frais d’assurance, les coûts pour les repas et des nuitées, etc…) majorés de 15%, sont facturés séparément à celui qui a acheté l’œuvre d’art. Ces coûts sont majorés d’un salaire horaire de € 45 par heure entamée. Ce salaire horaire est calculé sur base de la “route la plus rapide” entre le vendeur et la destination finale sur base d’un calcul de route de Google Maps, quel que puisse être le temps de livraison réel. Si les frais de transport doivent être facturés à l’artiste sur base d’un contrat en consignation, ceux-ci sont calculés de la même façon.

3. Plaintes concernant la livraison et la facture

Les plaintes concernant la livraison de marchandises ne sont pas acceptées, si elles n’atteignent pas le vendeur par voie recommandée endéans les 8 jours calendrier après la livraison réalisée.  La protestation contre la facture doit également arriver endéans les 8 jours calendrier par voie recommandée après réception de celle-ci, avec mention de la date et du numéro de la facture. Une facture contre laquelle aucune protestation n’a été émise, est considérée d’office comme acceptée.

4. Enlèvement ou livraison des marchandises

Lorsqu’aucun contrat de livraison n’a été établi, les biens doivent être enlevés par l’acheteur, à ses risques, au plus tard le dernier jour de l’exposition. Les marchandises sont gardées aux risques de l’acheteur en attendant l’enlèvement ou la livraison. Pour les marchandises qui n’ont pas été enlevées endéans les 30 jours après la commande, un coût de dépôt sera facturé à raison de 15 euro par semaine entamée et par œuvre. Ces mêmes coûts seront alors facturés à l’artiste pour les œuvres non vendues qu’il n’a pas enlevées endéans les 8 jours suivant la fin de son exposition contractuelle. Le vendeur a le droit, à la fin de l’exposition, de donner en livraison des marchandises faisant partie d’une exposition temporaire. Dans ce dernier cas, les marchandises sont gardées jusqu’à la fin de l’exposition aux risques du vendeur. Si la livraison a été convenue par le vendeur, les œuvres sont livrées à l’adresse convenue, sans autre installation ou suspension de la part du vendeur. L’état des marchandises doit être contrôlé immédiatement lors de la réception ou de l’enlèvement. Par la suite des plaintes à ce propos ne pourront plus être déposées.

5. Paiement de la facture

Sauf stipulé autrement, chaque facture est payable sans remise, au siège de l’entreprise, et ce au plus tard à l’échéance mentionnée sur la facture, même en cas de litige. Lorsqu’une facture n’est pas réglée à son échéance, les autres factures non échues dont l’acheteur nous est redevable, deviennent exigibles immédiatement. En cas de non- paiement de la facture dans le délai imparti, des intérêts de retard à concurrence de 10% par an sont dus de plein droit à partir de l’échéance et ce sans mise en demeure préalable, sur le montant total de la facture. Une indemnisation forfaitaire à concurrence de 15% sur le montant de la facture avec un minimum de 40 EUR est également redevable de plein droit et sans mise en demeure préalable. Tous les coûts d’encaissement, tels que les frais facturés par un bureau d’encaissement, un huissier ou un avocat ou des coûts d’encaissements pour des frais de perception de lettres de change ou de chèques, sont également à charge de l’acheteur pour la partie excédant l’indemnisation forfaitaire facturée. A défaut de paiement à l’échéance, et pour autant qu’un tableau d’amortissement ait été établi et accordé, le montant total du solde de la facture est immédiatement exigible.  

 6. Suspension et résiliation du/des contrat(s)

Si l’acheteur ne respecte ou ne pourra pas respecter les engagements qu’il a pris dans ce contrat ou dans un quelconque autre contrat, que ce soit dans son ensemble ou en partie, le vendeur a le droit de suspendre l’exécution de tous ses propres engagements sans mise en demeure.  Le vendeur se réserve également expressément le droit de considérer tous les autres contrats conclus avec l’acheteur comme annulés de plein droit et ce définitivement et irrévocablement, moyennant l’envoi d’une lettre recommandée à cet effet ou par exploit de huissier manifestant  sa volonté expresse, suite à quoi il pourra exiger en retour,  de plein droit et sans nouvelle mise en demeure, des marchandises déjà vendues, déjà livrées ou encore présentes chez lui au moment de la vente en question ou d’une quelconque autre vente.  Tous les contrats en cours où la livraison n’a pas encore eu lieu ou seulement de façon partielle peuvent également être annulés de plein droit définitivement et irrévocablement et ce sans nouvelle mise en demeure. Si une restitution en nature est impossible pour une partie ou pour l’entièreté de l’objet du contrat, le prix facturé en sera redevable de plein droit majoré d’un intérêt de 10% à partir de la date de la facturation ou de la livraison si la facture n’a pas encore été établie. En cas de résolution judiciaire ou extra-judiciaire des contrats, l’acheteur est toujours redevable d’une indemnisation minimale de 10% de la valeur du/des contrat(s) résilé(s) (ou si le montant est supérieur, égale à/aux acompte(s) payé(s), diminué du droit du vendeur de réclamer des coûts réels à ce propos. Le vendeur a le droit de retenir l’acompte payé. L’acheteur a les mêmes droits si le vendeur n’exécute pas tous ou partie de ses engagements.  

7. Réserve de propriété

Entre les parties il est expressément convenu que l’acheteur ne devient propriétaire des marchandises qu’à partir du moment où toutes les factures et notes, aussi bien le capital que les rentes et les frais sont payés. Que les marchandises soient déjà enlevées par l’acheteur ne font pas exception à cela. La clause de la réserve de propriété maintient ses pleins effets en cas de concours de créanciers, comme c’est le cas e.a. lors d’une   faillite, d’un accord judiciaire, d’une liquidation ou d’une saisie.

8.Caution

Le vendeur a fait tout ce qui était en son pouvoir pour vérifier l’authenticité des œuvres d’art et son artiste. Pour ces travaux qu’il a lui-même soumis ou fait soumettre à une expertise, il délivrera lui-même un certificat en son nom et signé. Il garantit l’authenticité des œuvres pour lesquelles le vendeur a émis lui-même un certificat et s’engage à rembourser l’entièreté de la somme payée pour l’œuvre d’art à l’acheteur et ce sans justification de sa part, dans la mesure où il peut présenter un rapport écrit d’un expert reconnu qui mettrait en doute l’authenticité de l’artiste telle qu’établie par le vendeur. Ce rapport doit être envoyé par recommandé au vendeur endéans les 60 jours calendrier après l’achat de l’œuvre d’art contestée. A propos des œuvres d’art pour lesquelles un tiers a délivré un certificat, ces tierces parties et elles seules, sont responsables de leur authenticité et l’acheteur ne peut pas exiger de reprise ou d’indemnisation de la part du vendeur.  

9.Tribunaux compétents

Seuls les tribunaux de Anvers ou des Flandres Orientales sont compétents.

GENERAL SALES CONDITIONS

1. The present general conditions of sale are an integral part of the agreements with the purchaser. This version replaces all previous. Under the buyer is understood any person or company who has made an agreement with the seller for the supply of goods or services. It can only be deviated from in writing. They shall apply and take precedence over the general conditions of the buyer. The signing of a contract, order, delivery note or acceptance of an invoice automatically implies the acceptance of these terms and conditions of sale. Whenever in the present terms and conditions, "the seller" is referred to it can be both b.v.b.a. VISION ON ART as well as b.v.b.a. VISION ON ART acting under the name GALERIE LUDWIG TROSSAERT.

2. General and special conditions

The seller is only bound by agreements which were confirmed in writing by him. The purchaser accepts to purchase the goods in the condition in which they are. The description of the goods is informative. The seller has done everything possible to formulate any description as precisely as possible, but any deviation can never be the subject of the termination of a contract. The only exception to this is the authenticity of the artist (see chapter "Guarantee"). The goods are to be transported at the expense and risk of the buyer, unless otherwise specified. These costs are set out in 2bis. If the transactions to which these general sales conditions relate are subject of a sale via consignment, the special conditions in the case of sales via consignment are also applicable. These General Conditions automatically replace the General Terms and conditions that would have been signed on an earlier date.

2bis The transport costs to the purchaser of the works of art shall be calculated as follows: the demonstrable costs directly related to the transport and delivery of the purchased works, (such as fuel costs, rental car or lorry, material and insurance costs, costs for meals and overnighting, etc.), plus 15%, are invoiced separately to the person who has purchased the works of art. These costs are increased by an hourly wage of € 45 per hour started. This hourly wage is calculated on the basis of the "fastest route" between the seller and the final destination on the basis of the route calculation of Google Maps, which can also be the effective delivery time. If transport costs must be calculated to the artist on the basis of a consignment agreement, then those will be calculated in the same way.

   3, Complaints concerning delivery and invoice

Complaints concerning the delivery of the goods shall not be accepted if they do not reach the seller by registered mail within 8 calendar days after the delivery. The protest against the invoice also needs to arrive registered and within 8 calendar days after receipt thereof, with indication of the date and the number of the invoice. An invoice to which no protest was registered within 8 calendar days is automatically considered to be accepted.

   4. Collection or delivery of the goods

When no explicit supply agreement was drawn up, the goods are to be collected by the buyer at his risk, at the latest on the last day of the exhibition. The goods are kept at the risk of the buyer pending collection or delivery. For goods which have not been removed within 30 days after the order, a storage cost will be charged at a rate of 15 euro per commenced week and per work. The same cost will be charged to the artist for the works not sold which he has not collected within 8 days following the end of its contractual exhibition. The seller has the right, only to release goods forming part of a temporary exhibition for delivery at the end of this exhibition. In this case, the goods will be kept until the end of the exhibition at the risk of the seller. If delivery was agreed by the seller, the works are delivered at the agreed address, without further installation or suspension by the seller. The condition of the goods must immediately upon receipt or removal be examined. Subsequently no complaints may be submitted for these.

  5. Payment of the invoice

Unless otherwise specified in writing, each invoice, without discount is payable at the registered office of the company, the latest on the due date stated on the invoice, even in the event of a dispute. In the event of failure to pay one invoice on its due date, all the other amounts due to us by the buyer but not yet expired invoices, become immediately payable. In the event of non-payment of the invoice within the prescribed period, from the due date automatically and without prior notice, a delay interest is due in the amount of 10% per year on the total amount of the invoice. Also, automatically and without prior notice of default, a lump sum compensation is payable in the amount of 15 % of the invoice amount with a minimum of 40 EUR. All costs for collection, such as costs charged by a debt collection agency, bailiff or lawyer, or collection costs for bills or checks, shall also be borne by the purchaser for the part that is greater than the flat-rate compensation charged. As far as a repayment plan was drawn up and allowed due to a lack of payment at the date of repayment, the full amount of the invoice is immediately due and payable.

   6. Suspension and cancellation of the agreement(s)

If the buyer, regarding the current agreement or any other agreement, does not carry out his undertakings in whole or in part or will not be able to carry them out, the seller has the right in respect of the implementation of its own commitments, to suspend them without notice. The seller also reserves the right to consider current and all other agreements with the purchaser as being legally final and irrevocable to have been dissolved, provided that he has, by registered letter or by bailiff writ, expressed his explicit wish, after which he can demand to be returned automatically and without further notice of default goods already sold at that time, delivered or still existing goods of current or any other sales. All current contracts of which no or only partial delivery took place, can also automatically and without further notice of default be considered as definitive and irrevocable dissolved. If no refund is possible in kind of a part or the whole, the invoiced price of them shall be payable, to increase automatically with an interest rate equal to 10% from the date of the invoice, or delivery date if no invoice was drawn up. In the event of dissolution of the agreements, judicial or extrajudicial, the buyer is always a minimum compensation due of 10% of the value of the dissolved agreement(s) (or, if this is higher, equal to the advance payment(s), without prejudice to the right for the seller to claim the actual costs of them. The seller is entitled to keep the advance paid. The buyer has the same rights if the seller does not carry out his commitments in whole or in part.

    7. Retention of ownership

It is explicitly agreed between the parties that the first buyer only becomes the owner of the goods if all invoices and accounts, both for the principal sum, as well as interest costs are paid. That the goods were collected already by the buyer makes no exception. This reservation of ownership clause retains its full effect in the event of overlapping of creditors, as well as in the event of bankruptcy, a judicial arrangement, liquidation or impounding.

   8. Guarantee

The seller has done everything possible to verify the authenticity of the work of art and its artist. For these works which they themselves have submitted to an expert, or have let them be submitted, they will themselves issue a certificate under their own name and signed. For the work for which the seller has issued a certificate himself, he guarantees the authenticity and undertakes, to reimburse the purchaser, without justification from his part, the fully paid sum of the work of art, in so far that the purchaser can submit a written report of an authorised expert that puts in doubt the authenticity of the artist, as specified by the seller. This report must be sent registered to the seller within 60 calendar days from the date of purchase of the contested art work. For the works of art of which third parties have delivered the certificate, these third parties, and only them, are responsible for the authenticity and the purchaser cannot demand the return or compensation from the seller.

   9. Competent courts.

Only the courts of Antwerp or East Flanders are competent.