NEDERLANDS  -  Onze Privacy regels.

Wij gebruiken geen cookies op onze website.

Wij verkrijgen onze contactadressen op een van de volgende manieren :

- door inschrijving op onze website

- door uw bestelling

- door uw connectie via ons facebook

- door uw connectie via onze linkedIn.

Wij houden volgende gegevens van u bij :

- Naam en voornaam

- email adres

- Aanspreking in uw voorkeurtaal

- Woonplaats (enkel de naam van de gemeente/stad en land

- Datum van registratie

Bij elke uitnodiging geven wij u de kans om uit te schrijven.   Indien u zich via de uitnodigingen laat uitschrijven wordt uw email adres op een Robinson lijst geplaats zodat u van ons nooit meer  uitnodigingen zal ontvangen, tenzij u zichzelf weer inschrijft. Indien u wenst dat uw gegevens ook uit de Robinsonlijst worden verwijderd, dan doen wij dit op eenvoudige aanvraag. U kan steeds alle gegevens opvragen die wij over u bijhouden door hierionder uw email adres in te vullen.

ENGLISH  -  Our Privacy rules.

We do not use cookies on our website.

We obtain our contact addresses in one of the following ways:

- by registering on our website

- via your order

- via your connection to our facebook

- through your connection via our linkedin

We keep the following details from you:

- Name and surname

- e-mail address

- language

- Place of residence (only the name of the municipality / city and country

- Date of registratio
No other data is kept. No data is shared with third parties. With each invitation we give you the opportunity to unsubscribe. If you want to unsubscribe via the invitations your email address will be on one Robinson list placed so that you will never receive invitations from us, unless you register again. If you want your data to be removed  from the Robinson list too, then we do this on simple request.  You can request the data we have about you at all times, just by filling in your email address below.

FRANCAIS  -  Nos règles de confidentialité

Nous n'utilisons pas de cookies sur norte site web.

Nous obtenons nos adresses de contact de l'une des façons suivantes:

- en vous inscrivant sur notre site

- via votre commande

- via votre connexion à notre facebook

- via votre connexion à notre linkedIn

Nous gardons les détails suivants de vous:

- Nom et prénom

- adresse e-mail

- Langue

- Lieu de résidence (seul le nom de la commune / ville et du pays

- Date d'inscription
Aucune autre donnée n'est conservée. Aucune donnée n'est partagée avec des tiers. Avec chaque invitation, nous vous donnons la possibilité de vous désinscrire. Si vous souhaitez vous désinscrire via les invitations, votre adresse e-mail sera inscrit sur une liste Robinson  de sorte que vous ne recevrez plus jamais d'invitations de notre part, sauf si vous vous enregistrez à nouveau. Si vous souhaitez également que vos données soient supprimées de la liste Robinson, alors nous faisons cela sur simple demande. Vous pouvez toujours demander les données sur simple demande que nous avons à votre sujet. Seulement envoyez votre adresse email en dessous.

Request for all data linked to this Email address 

Bedankt! Bericht verzonden.